Deze pagina is verhuisd naar een nieuwe server  
left arrow
links

Nederlands

horizontal line

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Andere pagina's over de Nederlandse taal:

Taalgebruik bij doctoraatsexamen

Onze faculteit heeft een reglement i.v.m. het taalgebruik bij het doctoraatsexamen - artikel 102
(enkel toegankelijk binnen de UGent).

Nederlands in de micro-elektronica

Nederlandse termen op het gebied van micro-elektronica zijn te vinden in:
Woordenboek micro-elektronica, Kluwer Technische Boeken, 1991 (bibliotheek ELIS XW49)

Nederlandstalige computertermen

Bij het schrijven van een document in de informaticabranche is het dikwijls moeilijk om de juiste 
Nederlandse termen te vinden voor Engelstalige begrippen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat
de Nederlandse terminologie verre van gestandaardiseerd is en het vaak moeilijk is om een geschikte 
Nederlandse term te vinden die precies de inhoud van een begrip weergeeft. 

De onderstaande vertalende woordenlijst is een suggestie voor het gebruik van Nederlandse termen 
in wetenschappelijke documenten. 

Andere suggesties zijn steeds welkom bij ondergetekende. 

Nederlandse term Engelse term


aaneenschakeling  concatenation 
achterwaartse communicatie  back communication 
actief wachtend  polling 
afspraak  rendez-vous 
bediener  server 
bepaling  clause 
beperkt en-parallellisme  restricted and parallelism 
bereik  scope 
berging  store 
bewerkingen van elders  remote operations 
billijk  fair 
boodschap  message 
bord  blackboard 
bordvergrendeling  blackboard lock 
buffer met beperkte capaciteit  bounded buffer 
cliënt  client 
cliënt bediener  client-server 
communicatie tussen taken  interprocess communication 
communicatiemakelaar  message broker 
compiler  compiler 
compileren  to compile 
concretisering  instantiation 
correct  sound 
corrupte wijzer  dangling pointer 
deelbord  subblackboard 
doel  goal 
doelparallellisme  goal parallelism 
het doorgeven van boodschappen  message passing 
doorschrijven  to write through 
doorvoercapaciteit  throughput 
en-parallellisme  and parallelism 
engagement  commit 
evaluatieprogramma  benchmark program 
faling  failure 
fitting  socket 
gastheer  host computer 
geëngageerde keuze  committed choice 
gebeurtenis  event 
geheugensanering  garbage collection 
genereer-en-controleer  generate and test 
gespreid terugzoeken  distributed backtracking
grasduinen  surf
herhaal-faallus repeat-fail loop 
hernoemen  to rename 
hoop  heap 
kanaal  channel 
keert terug  bounces back 
kennisbron  knowledge source 
keuzedoel  choice goal 
keuzepunt  choice point 
knip  cut 
kop  head 
leesbewerking  get operation 
leesgebeurtenis  get event 
leesreductie  get reduction 
meeluisteren  to snoop 
meerdradig uitvoeringspakket  multi-thread package 
menger  merger 
multiprocessor met gemeenschappelijk geheugen shared memory multiprocessor
multiprocessor met gespreid geheugen  distributed memory multiprocessor
of-parallellisme  or parallelism 
omroepen  to broadcast 
onderwerp  subject 
ontluizen  to debug 
preëmptie  preemption 
overlast  overhead 
overloop  overflow 
partnersysteem  buddy system 
patstelling  deadlock 
poort  port 
prestatie  performance 
procedureoproep van elders  remote procedure call 
programmatekst  source code 
programmeerkunde  software engineering 
referentiepunt  benchmark 
rekenblad  spreadsheet program 
reserveren  to allocate 
romp  body 
schrijfbewerking  put operation 
schrijfgebeurtenis  put event 
schrijfreductie  put reduction 
schrijfwachter  write guard 
semafoor  semaphore 
slagen  to succeed 
sonde  probe 
spoor  trace 
stapel  stack 
stapeloverloop  stack overflow 
strijdig  unsatisfiable 
stroom  stream 
stuursysteem  run-time system 
systeemelement  resource 
taak  process 
taakcreatie  spawn 
taakparallellisme  process parallelism 
telsemafoor  counting semaphore 
terugcopiëren  to copy back 
terugzoeken  to backtrack 
toepassingsdomein  domain of discourse 
toestand  status 
tussenaankomsttijd  interarrival time 
tussengeheugen  cache 
uitgestelde evaluatie  lazy evaluation 
uitvoeringsfout  run-time error 
vastlopen  to deadlock 
veeltal  tuple 
veeltallenruimte  tuple space 
verloopwaarde  default 
vermenging  interleaving 
verplaatsing  relocation 
vertrouweling  trust 
het vervullen van randvoorwaarden  constraint solving 
verwezenlijkbaar  satisfiable 
verzuimwaarde  default 
vlak  flat 
volledig  complete 
volledig geconcretiseerd  ground 
vraag  initial goal 
vrijgeven  to deallocate 
wachter  guard 
wachtwoord  password 
ware tijd  real-time 
ware-tijdskern  real-time kernel 
webstek  website 
weerlegging  refutation 
wekkertaak  time-out process 
werkverdeler  scheduler 
wijzer  pointer 
Engelse term Nederlands term


and parallelism  en-parallellisme 
back communication  achterwaartse communicatie 
benchmark  referentiepunt 
benchmark program  evaluatieprogramma 
blackboard  bord 
blackboard lock  bordvergrendeling 
body  romp 
bounces back  keert terug 
bounded buffer  buffer met beperkte capaciteit 
buddy system  partnersysteem 
cache  tussengeheugen 
channel  kanaal 
choice goal  keuzedoel 
choice point  keuzepunt 
clause  bepaling 
client  cliënt 
client-server  cliënt bediener 
commit  engagement 
committed choice  geëngageerde keuze 
compiler  compiler 
complete  volledig 
concatenation  aaneenschakeling 
constraint solving  het vervullen van randvoorwaarden 
counting semaphore  telsemafoor 
cut  knip 
dangling pointer  corrupte wijzer 
deadlock  patstelling 
default  verloopwaarde of verzuimwaarde 
distributed backtracking  gespreid terugzoeken 
distributed memory multiprocessor  multiprocessor met gespreid geheugen 
domain of discourse  toepassingsdomein 
event  gebeurtenis 
failure  faling 
fair  billijk 
flat  vlak 
garbage collection  geheugensanering 
generate and test  genereer-en-controleer 
get event  leesgebeurtenis 
get operation  leesbewerking 
get reduction  leesreductie 
goal  doel 
goal parallelism  doelparallellisme 
ground  volledig geconcretiseerd 
guard  wachter 
head  kop 
heap  hoop 
host computer  gastheer 
initial goal  vraag 
instantiation  concretisering 
interarrival time  tussenaankomsttijd 
interleaving  vermenging 
interprocess communication  communicatie tussen taken 
knowledge source  kennisbron 
lazy evaluation  uitgestelde evaluatie 
merger  menger 
message  boodschap 
message broker  communicatiemakelaar 
message passing  het doorgeven van boodschappen 
multi-thread package  meerdradig uitvoeringspakket 
or parallelism  of-parallellisme 
overflow  overloop 
overhead  overlast 
password  wachtwoord 
performance  prestatie 
pointer  wijzer 
polling  actief wachtend 
port  poort 
preemption  preëmptie 
probe  sonde 
process  taak 
process parallelism  taakparallellisme 
put event  schrijfgebeurtenis 
put operation  schrijfbewerking 
put reduction  schrijfreductie 
real-time  ware tijd 
real-time kernel  ware-tijdskern 
refutation  weerlegging 
relocation  verplaatsing 
remote operations  bewerkingen van elders 
remote procedure call  procedureoproep van elders 
rendez-vous  afspraak 
repeat-fail loop  herhaal-faallus 
resource  systeemelement 
restricted and parallelism  beperkt en-parallellisme 
run-time error  uitvoeringsfout 
run-time system  stuursysteem 
satisfiable  verwezenlijkbaar 
scheduler  werkverdeler 
scope  bereik 
semaphore  semafoor 
server  bediener 
shared memory multiprocessor  multiprocessor met gemeenschappelijk geheugen
socket  fitting 
software engineering  programmeerkunde 
sound  correct 
source code  programmatekst 
spawn  taakcreatie 
spreadsheet program  rekenblad 
stack  stapel 
stack overflow  stapeloverloop 
status  toestand 
store  berging 
stream  stroom 
subblackboard  deelbord 
subject  onderwerp 
surf  surfen of grasduinen 
throughput  doorvoercapaciteit 
time-out process  wekkertaak 
to allocate  reserveren 
to backtrack  terugzoeken 
to broadcast  omroepen 
to compile  compileren 
to copy back  terugcopiëren 
to deadlock  vastlopen 
to deallocate  vrijgeven 
to debug  ontluizen 
to rename  hernoemen 
to snoop  meeluisteren 
to succeed  slagen 
to write through  doorschrijven 
trace  spoor 
trust  vertrouweling 
tuple  veeltal 
tuple space  veeltallenruimte 
unsatisfiable  strijdig 
website  webstek 
write guard  schrijfwachter 

Of gebruik de zoekmachine (enkel bruikbaar binnen ELIS).


© UGent-ELIS
Layout: webmaster
Valid HTML 4.01! elis logo